نوع قطره چکان
دبی قطره چکان (لیتر بر ثانیه) 4، 8، 15
فشار کارکرد (بار) 1-3
قابلیت PC دارد