نوع قطره چکان
دبی قطره چکان (لیتر بر ثانیه) 2.2، 3.2، 4، 6، 7.8
فشار کارکرد (بار) 0.4 - 3
قابلیت PC دارد