نوع قطره چکان
دبی قطره چکان (لیتر بر ثانیه)
فشار کارکرد (بار)
قابلیت PC