امتیاز : 8.9
تعداد کل رای دهندگان : 4

بابلر PCN هانتر

  • فاصله پاشش: 0.3 تا 0.9 متر
  • فشار کارکرد: 1 تا 4 بار
  • قابل نصب بر روی پایه آبپاش PSU

 

   بابلرهای هانتر صرف نظر از تغییرات فشار، جریان خروجی آب را ثابت نگه می دارند. با استفاده از بابلر PCN هر بوته، درختچه و یا درخت میزان کافی آب را دریافت می کند بدون اینکه رواناب اضافی در اطراف گیاه ایجاد شود.


نازل بابلر PCN-20 نازل بابلر PCN-10 نازل بابلر PCN-50 نازل بابلر PCN-25

نازل بابلر PCN-20

دبی یا جریان خروجی:

2.0 PGM or 7.6 l/min

نازل بابلر PCN-10

دبی یا جریان خروجی:

1.0 PGM or 3.8 l/min

نازل بابلر PCN-50

دبی یا جریان خروجی:

0.5 PGM or 1.9 l/min

نازل بابلر PCN-25

دبی یا جریان خروجی:

0.25 PGM or 0.9 l/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران